top of page
Citro-Classique Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten bet betrekking tot koop, reparatie en onderhoud van auto's, onderdelen en toebehoren daarvoor, gesloten tussen Citro-Classique te Borculo, hierna te noemen "Citro-Classique" en kopers of opdrachtgevers, zowel voor particulieren als voor personen handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
- de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt; - de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als 'werkzaamheden';
- de opdrachtgever: degene die opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;

Artikel 2 – Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop/verkoop en van het verrichten van diensten door Citro-Classique jegens een kopeer (een rechtspersoon of een natuurlijke persoon).
2. Partijen bij deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.
3. Citro-Classique heeft het recht deze voorwaarden te alle tijde te wijzigen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van Citro-Classique en/of waar dan ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van heet sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor Citro-Classique niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen Citro-Classique gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van wederpartij technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door hem verkochte of bij hem ter reparatie aangeboden auto's, hun uitrusting en/of onderdelen.
2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens Citro-Classique gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend indien en voorzover deze schriftelijk zijn bevestigd.
3. Indien geen schriftelijke overeenkomst door Citro-Classique is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van Citro-Classique dan wel de afleveringsbon dan wel de factuur van Citro-Classique als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 – Prijzen
1. Alle prijzen luiden in Euro en zijn exclusief omzetbelasting en/of andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van montage-, service- en keuringswerkzaamheden alsmede de kosten van rijklaar maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van het autobedrijf daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voldoende na het totstandkomen van de overeenkomst tussen partijen, is Citro-Classique gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de werkplaatsuurtarieven niet begrepen in de prijzen van materialen, onderdelen en kosten van derden.
4. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.
5. Prijzen zijn berekend voor levering ter vestigingsplaats van Citro-Classique. Bij aflevering elders op verzoek van de koper/opdrachtgever zijn de daaraan verbonden meerkosten zijn voor rekening.

Artikel 5 – Aflevering
1. De auto wordt geleverd ter vestigingsplaats van Citro-Classique, tenzij partijen een andere plaats van aflevering uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Indien de verkochte auto niet binnen 8 dagen vanaf het tijdstip dat de koper/opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staat, is afgenomen, komt de auto vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. In dat geval is Citro-Classique gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldende tarief. Eventuele verzending van de zaak/zaken, anders dan naar de vestigingsplaats van het autobedrijf, geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.
3. Het risico van door Citro-Classique te reparatie of anderszins onder zijn beheer aanvaarde auto blijft, behoudens in geval van opzet of grove onachtzaamheid van Citro-Classique, bij de koper/opdrachtgever.

Artikel 6 – Leveringstijd
1. Als leveringstijd geldt de datum van levering van de zaak of de dienst (waaronder reparaties) zoals vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal Citro-Classique de koper/opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de auto('s) ter vestigingsplaats van Citro-Classique voor de koper/opdrachtgever gereed zal/zullen staan dan wel ter overeengekomen plaatse zal/zullen worden afgeleverd. 3. Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn hebben te gelden. Niet-tijdige levering door Citro-Classique kan dan ook nimmer een geldige redenen voor de koper/opdrachtgever opleveren de overeenkomst met Citro-Classique te ontbinden, tenzij er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient Citro-Classique eerst schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke te worden gesteld waarbij Citro-Classique een termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens Citro-Classique terzake in verzuim kan geraken.

Artikel 7 – Annulering
1. De koper/opdrachtgever kan, indien hij zijn recht tot ontbinding op grond van artikel 6 lid 3 niet wenst uit te oefenen of indien hij geen recht op ontbinding heeft, de koopovereenkomst –uitsluitend schriftelijk- annuleren, bij overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode tot en met vier weken kan de koper/opdrachtgever annuleren, mits hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de annulering Citro-Classique kan bedrag ad 10% van de koopprijs van de geannuleerde auto vergoedt. Indien de koper/opdrachtgever na vijf werkdagen deze vergoeding niet heeft betaald, kan Citro-Classique de koper/opdrachtgever schriftelijk meedelen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper/opdrachtgever niet langer een beroep doen op de annulering. Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de koper/opdrachtgever schriftelijk annuleren zonder aan Citro-Classique een vergoeding verschuldigd te zijn.

Artikel 8 – Vervangen onderdelen
De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de
(reparatie-)opdracht eigendom van Citro-Classique, zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Artikel 9 – Stallingskosten
Indien de koper/opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan Citro-Classique stallingskosten in rekening brengen, overeenkomstig het in zijn bedrijf of plaatselijk geldend tarief.

Artikel 10 – Schadetaxatie
Indien Citro-Classique in opdracht van opdrachtgever/koper een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever/koper de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertisie, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

Artikel 11 – Betaling
1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betalen van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door de wederpartij voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van een dienst.
2. Bij aankopen of bij opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting. Bij aankopen van nieuwe auto's op rekening dient de betaling direct na factuurdatum te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen.
3. Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe Citro-Classique te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door Citro-Classique verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door Citro-Classique te bepalen wijze.
4. Indien de koper/opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij zonder ingebreke-stelling in verzuim. Onverminderd Citro-Classique verder toekomende rechten, is Citro-Classique in een dergelijk geval gerechtigd de wettelijke rente vermeerderd met 3% over het achterstallige bedrag te berekenen per dag vanaf de betreffende vervaldag.
5. Indien Citro-Classique genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen, afgezien van het autobedrijf verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op vijftien (15) procent van het achterstallige bedrag met een minimum van 115 euro gesteld worden, voor rekening van de wederpartij.

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht
1. Citro-Classique behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien Citro-Classique in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de koper/opdrachtgever door koper/opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat koper/opdrachtgever ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Citro-Classique jegens de koper/opdrachtgever mocht verkrijgen wegens diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever.
2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper/opdrachtgever is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan de derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat Citro- Classique in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij Citro-Classique te melden. Citro Classique is tot generlei vrijwaring van koper/opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de koper/opdrachtgever Citro-Classique voor aanspraken die derden jegens Citro- Classique geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
3. Koper/opdrachtgever is verplicht de auto voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en casco- risico te verzekeren en verzekerd te houden. Koper/opdrachtgever verleent Citro-Classique hierdoor een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde casco-risico namens hem in ontvangst te nemen.
4. Indien koper/opdrachtgever met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of Citro-Classique goede grond geeft dat hij daarin zal tekortschieten, is Citro-Classique gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal koper/opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts terzake van de niet- nakoming van zijn verplichtingen aan Citro-Classique is verschuldigd.
5. Citro-Classique kan een retentierecht uitoefenen op al hetgeen hij voor of namens de koper/verkoper onder zich heeft, zolang door het Citro-Classique geleverde goederen of diensten niet volledig door de koper/opdrachtgever zijn betaald en zulks een de koper/opdrachtgever toerekenbare tekortkoming betreft, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke de koper/opdrachtgever krachtens enige overeenkomst c.q. deze algemene voorwaarden jegens Citro-Classique verschuldigd is of zal zijn. 6. Door zaken in zijn macht te (doen) brengen, vestigt koper/opdrachtgever daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan Citro-Classique, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat het autobedrijf als pandhouder evengenoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.

Artikel 13 – Ontbinding
1. Indien de koper/opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien (14) dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Citro-Classique, zal overeenkomst van rechtswege zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij Citro-Classique alsnog uitvoering van de overeenkomst verlengt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 11 lid 4 van deze voorwaarden.
2. Indien de koper/opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Citro-Classique en de overeenkomst deswege is ontbonden, verbeurt de koper/opdrachtgever ten behoeve van Citro-Classique een zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst terstond opeisbare boete van vijftien (15) procent van de overeengekomen som, onverminderd het recht van Citro-Classique op volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal, de kosten als vermeld in artikel 11 lid 4 daaronder begrepen.
3. Indien Citro-Classique op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal koper/opdrachtgever ten behoeve Citro-Classique na afloop van de in lid 1 genoemde termijn van veertien (14) dagen voor elke sedertdien veerstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijke opeisbare boete verschuldigd zijn van drie (3) promille van de overeengekomen koopsom, onverminderd volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal, de kosten als vermeld in artikel 11 lid 4 daaronder begrepen.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is Citro-Classique bevoegd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst en onverminderd het autobedrijf verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddelijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de koper/opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van Citro-Classique op koper/opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder dat Citro-Classique tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de koper/opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Citro-Classique niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht Citro-Classique terstond hiervan in kennis te stellen.

Artikel 14 – Overmacht
1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor Citro-Classique ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is Citro-Classique gerechtigd de overeenkomst, voorzover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan koper/opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.
2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan, derhalve niet uitputtend: - oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage; - brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen; - storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook; - boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij Citro-Classique in dienst zijnde werknemers; - transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden; - niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door Citro-Classique ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld; - alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege; - epidemieën; - diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van Citro-Classique dan wel tijdens transport; - alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van Citro-Classique wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van Citro-Classique kan worden verlangd. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van Citro-Classique ingeschakelde derden betreffen.
3. Indien zich aan de kant van Citro-Classique een overmachtsituatie voordoet, stelt hij de koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
4. Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een termijn van drie (3) maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één (1) week na de (ontvangst van de) mededeling als hiervoor in lid 3 genoemd. Het in dit lid bepaalde geldt onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid
1. Citro-Classique is jegens koper/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Citro-Classique in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de koper/opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
2. Voorzover Citro-Classique, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen Citro-Classique verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Met het hier bepaalde wordt beoogd een schadeplafond vast te leggen.
3. met betrekking tot de staat van de door Citro-Classique geleverde diensten (waaronder reparaties) en/of zaken strekt zijn aansprakelijkheid jegens de koper/opdrachtgever niet verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 16. Koper/opdrachtgever komen niet de rechten toe die de wet de koper/opdrachtgever niet handelend bij de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.
4. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.
5. Koper/opdrachtgever vrijwaart Citro-Classique tegen alle aanspraken van derden, tenzij Citro-Classique volgens dit artikel aansprakelijk is.

Artikel 16 – Garantie
1. Voor leveranties van nieuwe zaken, onderdelen, materialen en accessoires daaronder begrepen, gelden geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of toeleverancier zijn verleend en zoals vermeld in de aan wederpartij verestrekte garantieformulieren. Zijn geen garantieformulieren verstrekt, dan zal Citro-Classique ten aanzien van zaken die door hem van derden zijn betrokken of ten aanzien van werkzaamheden, die in zijn opdracht door derden zijn verricht, niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden zijn dan die, welke het Citro-Classique van de desbetreffende derde te dien aanzien heeft verkregen. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken (occasions, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en –onderdelen daaronder begrepen) wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Citro-Classique werkzaamheden door koper/opdrachtgever of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.
3. In geval van enige garantie is Citro-Classique uitsluitend te zijneer keuze slechts gehouden tot vervanging, aanvulling of reparatie van de afgeleverde zaak, mits de tekortkoming geen betrekking heeft op gebruikelijke afwijkingen en niet het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of enig handelen of nalaten van de wederpartij of derde, dan wel van normale slijtage. De zaken of onderdelen daarvan die zijn vervangen worden eigendom van Citro-Classique.
4. Citro-Classique garandeert de door hem verrichte reparatiewerkzaamheden gedurende een termijn van drie maanden met een maximum tot 25.000 km, te rekenen vanaf de dag van het gereedkomen van de reparatie. De garantie houdt in dat Citro-Classique de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen, mits onverwijld aan hem gemeld, voor eigen rekening zal verhelpen. Geen garantie wordt verstrekt op verrichte noodreparaties. De garantie vervalt in geval van oneigenlijk gebruik of indien koper/opdrachtgever zelf of derden zonder voorafgaande goedkeuring van Citro-Classique werkzaamheden hebben bericht die direct of indirect in verband staan met de door Citro-Classique verrichte reparatiewerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op de garantie wordt gedaan.

Artikel 17 – Reclame
1. Reclames terzake van door Citro-Classique geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn bij Citro-Classique te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van de zaak c.q. het moment van het verrichten van de dienst.
2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door Citro-Classique afgeleverde zaken, zoals krassen, deuken en dergelijke, is na feitelijke aflevering geen reclame mogelijk, behoudens door koper/opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
3. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door Citro-Classique geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en zonodig deugdelijk verpakt te zijn.

Artikel 18 – Inruil/Inkoop
1. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak koper/opdrachtgever in afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet aan het autobedrijf feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Citro-Classique is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf afgesproken percentage bij wege van afschrijving op de inkoopprijs worden gehanteerd.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen garandeert koper/opdrachtgever jegens Citro-Classique dat een of meerdere eventuele door hem in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van derden, schadevrij zijn, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat met die zaak of zaken niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometertrage en voorts garandeert hij Citro-Classique in het algemeen dat hij niet bekend is met feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan hij vermoedt dan wel weet of behoort te weten dat die van belang (kunnen) zijn voor Citro-Classique die daarvan onkundig is (gebleven).
3. De feitelijke inruil ontstaat koper/opdrachtgever niet van de in lid 2 bedoelde garantie.

Artikel 19 – Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door Citro- Classique verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan Citro-Classique de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto- informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij Citro-Classique aan te tekenen verzet gehonoreerd. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgezien kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht
Op elke rechtsverhouding tussen Citro-Classique en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 21 – Geschillenregeling
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding de opdracht en overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, tussen Citro-Classique en koper/opdrachtgever, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.

bottom of page